Fast service ETE

1pyrosbesthres

 

Πελάτες

1apolymansh

Άρθρα

1kaystiras

Καριέρα

1petreleo

Επικοινωνία

1koinoxrhsta

618/43 PDF Εκτύπωση E-mail

 Αριθ.618/43 

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

• Η διάθεση και πώληση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρείες η από επιχειρήσεις που διαθέτουν αρμόδιο άτομο καθ΄ όλη την διάρκεια πώλησης πυροσβεστήρων.

Έχοντας υπ’οψιν την οδηγία 97/23/ΕΚ η οποία ορίζει ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση και τα συγκροτήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και κατά περίπτωση των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών εφόσον χρησιμοποιούνται κατά προορισμόν, είναι σωστά τοποθετημένοι και συντηρημένοι.
1) Οποιοσδήποτε πωλεί καινούργιους πυροσβεστήρες η μεταπωλεί συντηρημένους η αναγομωμένους πυροσβεστήρες με την έννοια παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αποκτήσει πιστοποιητικό αρμόδιου άτομου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία.Θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχειώδη για τις κατηγορίες των πυροσβεστήρων τους τρόπους διαχείρισης, φύλαξης και μεταφοράς εξοπλισμού υπό πίεση, να μπορεί να ερμηνεύει τα πιστοποιητικά που του προμηθεύει ο κατασκευαστής η εισαγωγέας να διατηρεί μητρώα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και το πιο σημαντικό να γνωρίζει τον τύπο του πυροσβεστήρα που θα πρέπει να προτείνει στον τελικό καταναλωτή για την χρήση που προορίζεται
Κατασκευαστές η εισαγωγείς δεν δίνατε να προμηθεύσουν έμπορο με πυροσβεστικό εξοπλισμό υπό πίεση εάν πρώτα η προμηθεύτρια εταιρία δεν έχει παραλαβή αντίγραφο του πιστοποιητικού αρμοδίου ατόμου του εμπόρου που ζητά τον εξοπλισμό.
• Η αναγνωρισμένη εταιρεία
Αποσαφήνιση
χαμηλής πίεσης

ελέγχει συντηρεί και αναγομώνει όλους τους πυροσβεστήρες Σε μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεσης και φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά διενεργεί μόνο έλεγχο και συντήρηση.
• Η αναγνωρισμένη εταιρεία (υψηλής πίεσης) η οποία έχει πιστοποιημένο εργαστήριο επανελέγχου πυροσβεστήρων σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχει συντηρεί αναγομώνει διενεργεί υδροστατικές δοκιμές σε όλους τους τύπους πυροσβεστήρων καθώς και μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεσης

H υπ’ αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Kοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 ,παράγραφος 4 ,εδάφιο.1, συμπληρώνεται ως ακολούθως:
«Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα ο αναγνωρισμένος φορέας, εκδίδει με μέριμνα του εισαγωγέα ή κατασκευαστή, κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας του πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με τις διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005), που είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω πυροσβεστήρων στη χώρα. Το πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται:
α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί ή εισαγωγή.
β) στην 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Όργανο Ελέγχου

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο ελέγχου ορίζεται ο αναγνωρισμένος φορέας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2. Ο αναγνωρισμένος φορέας πρέπει επιπροσθέτως να αποτελεί κοινοποιημένο φορέα, στην ΕΕ, για τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 .Επίσης να είναι εγκεκριμένος φορέας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ότι αφορά τα πρότυπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρ θρου 3, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3354/91/2001 (ΦΕΚ149/Β/2001) υπουργική απόφαση. Η παράγραφος 2στ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.618/43/2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Οι αναγνωρισμένες εταιρείες υποχρεώνονται να υποβάλλουν τον κανονισμό λειτουργίας τους στον αναγνωρισμένο φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον κανονισμό και διενεργεί περιοδική επιτήρηση.
Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει :
Την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας και της άδειας λειτουργίας αυτής από την
αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας που υπάγεται.
Κατάλογο του απασχολούμενου προσωπικού με περιγραφή των προσόντων του.
Κατάλογο και περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Διαδικασίες, έγγραφα και έντυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν τα επιμέρους
θέματα:
• Συμφωνίες με τους πελάτες.
• Προμήθειες, αξιολόγηση προμηθευτών, επαλήθευση αγοραζόμενων προϊόντων.
• Αναλυτική περιγραφή εργασιών αναγόμωσης, συντήρησης και περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με
τα παραρτήματα III, IV, V, VI της 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005).
• Καθορισμός της διαδικασίας σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που
πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού.
• Έλεγχος και δοκιμές κατά τη διαδικασία.
• Κριτήρια αποδοχής - απόρριψης. Καταστροφή ακατάλληλων πυροσβεστήρων.
• Έλεγχος του εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών.
• Διαχείριση των μη-συμμορφούμενων προϊόντων.
• Διορθωτικές ενέργειες.
• Εκπαίδευση του προσωπικού. Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας.
• Δήλωση συμμόρφωσης του εκπροσώπου της αναγνωρισμένης εταιρείας ότι οι εργασίες του περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας αυτής.
• Τρόπος διαχείρισης άχρηστων υλικών και ουσιών.
• Η έκταση της ανωτέρω περιγραφής του κανονισμού λειτουργίας εξαρτάται από το μέγεθος και τη δραστηριότητα της αναγνωρισμένης εταιρείας. Κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται
ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος , ανάλογα με το ψηφίο λήξης του
έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0 , Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε
2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλε για τα λήγοντα σε 5, Μωβ για τα
λήγοντα σε 6, Γκρι για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.


Άρθρο 4
Στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης η αναφορά περί της χρονικής συχνότητας των ελέγχων τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών τακτικών ελέγχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται πιο συχνά».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Άρθρο 5
Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο
1. Όργανο Ελέγχου
περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.
α) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο ελέγχου ορίζεται ο Αναγνωρισμένος
Φορέας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2.
2. Αναγνωρισμένη Εταιρεία
α) Η αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης - συντήρησης
πυροσβεστήρων είναι επιφορτισμένη με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν
στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να
εκτελέσει τον προορισμό του.
β) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης.
γ) Τα διαστήματα περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
δ) Οι εκτελούμενες ενέργειες είναι οι προβλεπόμενες στα Παραρτήματα IV, V, και VI.
ε) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση μητρώου
στ) Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες υποχρεώνονται να υποβάλλουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους στον Αναγνωρισμένο Φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον Κανονισμό και διενεργεί περιοδική επιτήρηση. ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.
ζ) Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες υποχρεώνονται να εκδώσουν προς τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού υπό πίεση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 σύμφωνα με την απόφαση
του ΑΠΣ αριθμ.πρωτ.11710 Φ702.9 14/03/2006

Παράγραφος 3. Αρμόδιο Άτομο
• Η αναγνωρισμένη εταιρεία η οποία συστήνεται για πρώτη φορά θα πρέπει το πρώτο αρμόδιο άτομο που θα οριστεί να είναι υποχρεωτικά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (αναγνωρισμένη εταιρεία). Έπειτα μπορεί να διαθέτει σε αριθμό όσα αρμόδια άτομα θέλει εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου

• Το αρμόδιο άτομο θα ορίζεται αποκλειστικά από Αναγνωρισμένη Εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος και θα πρέπει να έχει *επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμένη εταιρεία *το οποίο θα φέρει τον τίτλο του διπλωματούχου. <<διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή διπλωματούχου  μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού ή *διπλωματούχου ναυπηγού, διπλωματούχου Μηχ. Μεταλλείων ή/και Μεταλλουργού>> και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) ή να φέρει τον τίτλο πτυχιούχος Μηχανικός (και να είναι εγγεγραμμένος στην Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) (ΕΕΤΕΜ) και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) και να περιλαμβάνεται στις ειδικότητες των Πτυχιούχων Μηχανικών των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας απαιτείται και η βεβαίωση για την κατεύθυνση (Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας) που έχουν ακολουθήσει. Επίσης θα πρέπει οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι και οι τεχνολόγοι μηχανικοί οι οποίοι διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα για να γίνουν αρμόδια άτομα θα πρέπει να έχουν και αυτοί 6μηνη προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο η οποία θα αποδεικνύεται με έγγραφα ασφαλιστικού φορέα.
• Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι ή αντίγραφα επικυρωμένα από τη Γραμματεία της Σχολής που αποφοίτησαν.
• Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι ή αντίγραφα (και στη μία και στην άλλη περίπτωση οι τίτλοι πρέπει να φέρουν θεώρηση από
Προξενική Αρχή).
• Επίσης για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

η κατάθεση πρωτότυπων μεταφράσεων των παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Γκάζι) ή από Δικηγόρο εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις ή από Προξενική Αρχή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο του συντηρητή και αναγομωτη πυροσβεστήρων, είτε εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας σε αναγνωρισμένη εταιρεία η οποία προϋπηρεσία θα αποδεικνύετε αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα ασφαλιστικού φορέα η της επιθεώρησης εργασίας της
ημεδαπής και αυτό θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για έκδοση πιστοποιητικού αρμοδίου ατόμου. Η εναλλακτικά η να διαθέτει τριετή εμπειρία από το επίσημο και νόμιμο εργαστήριο εμπειρίας και επιμόρφωσης του επαγγελματικού κλάδου η ΄΄Πυροπροστασία’’ το οποίο θα βεβαιώνει την επιτυχή συμμετοχή
ο Πρόεδρος του σωματείου και τέσσερα μέλη του ΔΣ.

Η χρηματική αποζημίωση της εμπειρίας και επιμόρφωσης
θα είναι η ίδια που προβλέπεται και για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.Το κόστος της εμπειρίας και επιμόρφωσης θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το υποψήφιο αρμόδιο άτομο Η πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων παρέχεται από διαπιστευμένους, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει. Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας που πιστοποιεί πρόσωπα για συγκεκριμένες δραστηριότητες, κάτω από συγκεκριμένες απαιτήσεις. Κυρίαρχη απαίτηση είναι η ανάπτυξη από τον φορέα ενός σχήματος πιστοποίησης προσωπικού, ενώ ο στόχος της διαπίστευσης είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα καθώς και η τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες πιστοποίησης. Για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων απαιτείται η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις. Η Το αρμόδιο άτομο επιβλέπει την παραγωγική διαδικασία συντήρησης περαιτέρω συντήρησης η εργαστηριακού έλεγχου των πυροσβεστήρων σε μια και μόνο αναγνωρισμένη εταιρεία. εκπαίδευση και η εξέταση για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργούνται από φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Η επανεξέταση των αρμοδίων ατόμων διενεργείτε κάθε 5 χρόνια. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και αξιολογητές Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία προς τούτο και οι οποίοι θα ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν αιτήματος του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα Η χρηματική αποζημίωση αυτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και καλύπτεται από τον Αναγνωρισμένο για την εκπαίδευση φορέα,

καθώς και δυο μέλη του επαγγελματικού κλάδου ΄΄Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ΄΄
Άρθρο 6
KΥΡΩΣΕΙΣ
α)Πλημμελή επιθεώρηση αναγνωρισμένων εταιρειών Να προσδιοριστούν κυρώσεις για τους φορείς εποπτείας των αναγνωρισμένων εταιρειών για ελλείπεις επιθεωρήσεις η παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας αυτών
β)Πλημμελή επιθεώρηση αρμοδίων ατόμων
γ)Πιστοποίηση αρμοδίου ατόμου χωρίς να πληροί της προϋποθέσεις της νομοθεσίας Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά διενεργεί συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσίων Εσόδων, μέχρι 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 Ευρώ. Με όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή αποσύρεται από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο προϊόν. Η απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης και περιέχει οποιονδήποτε περιορισμό διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρα ή επιβάλλει την απόσυρσή του από την αγορά, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφε- ρόμενο το ταχύτερο δυνατόν. Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.


Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αρμοδίου ατόμου
1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, το αρμόδιο άτομο της αναγνωρισμένης εταιρείας πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε έτος και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το μητρώο συντήρησης.
(β) Στο μητρώο συντήρησης το οποίο θεωρείται από τον κοινοποιημένο φορέα
2. Το αρμόδιο άτομο παρίσταται και ενημερώνει το μητρώο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις έλεγχο, συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, εργαστηριακοί έλεγχοι αποκατάστασης ζημιών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και τμημάτων του πυροσβεστήρα . Το αρμόδιο άτομο οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός πυροσβεστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. που εποπτεύει την αναγνωρισμένη εταιρεία αναγράφονται οι υποχρεώσεις του αρμοδίου ατόμου και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας, του αρμοδίου ατόμου, του φορέα ελέγχου και του υπό συντήρηση πυροσβεστήρα η πυροσβεστήρων . Στο μητρώο καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες επί του πυροσβεστήρα (έλεγχοι, συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, εργαστηριακοί έλεγχοι, υποδείξεις του αρμοδίου ατόμου προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό της επιχείρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του πυροσβεστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των κοινοποιημένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση του μητρώου από τον φορέα έλεγχου δεν νομιμοποιεί το περιεχόμενο του μητρώου το οποίο αποτελεί ευθύνη του αρμοδίου ατόμου.
3. Το αρμόδιο άτομο υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του από τον φορέα έλεγχου κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη όπου είναι εγκατεστημένος ο πυροσβεστήρας.
4. Το αρμόδιο άτομο μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για τις απαραίτητες επισκευές λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την συντήρηση του πυροσβεστήρα. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του αρμοδίου ατόμου για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον πυροσβεστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω πυροσβεστήρα (αποσυμπιέσει) και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του αρμοδίου ατόμου τότε το αρμόδιο άτομο απευθύνεται στον κοινοποιημένο φορέα που εποπτεύει την αναγνωρισμένη εταιρεία του ο οποίος οφείλει να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Ο κοινοποιημένο φορέα ως όργανο έλεγχου άρθρο 5 παραγ1 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης υποχρεούται εντός 5 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει την οποία γνωμάτευση θα κοινοποιήσει στο αρμόδιο άτομο, τον ιδιοκτήτης, ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
5. Το αρμόδιο άτομο υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης των πυροσβεστήρων να παραδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού της αναγνωρισμένης εταιρείας και το πιστοποιητικό του αρμοδίου ατόμου στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
6. Το αρμόδιο άτομο πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:
(α) Βιβλίο – μητρώου των πυροσβεστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο
(β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των επιθεωρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης προς την αναγνωρισμένη εταιρεία. Στο βιβλίο-ημερολόγιο θα αναγράφετε η ημερομηνία επιθεώρησης του φορέα προς την συγκεκριμένη αναγνωρισμένη εταιρεία η ώρα άφιξης και αναχώρησης του επιθεωρητή, πλήρη ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επιθεωρητή που διενέργησε τον έλεγχο, το είδος του έλεγχου που πραγματοποιήθηκε καθώς και οι παρατηρήσεις η διορθωτικές ενέργειες που θα προκύψουν προς την αναγνωρισμένη εταιρεία από τον φορέα πιστοποίησης που ανήκει η εκαστοτε αναγνωρισμένη εταιρεία, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθεπυροσβεστήρα, ο αριθμός σειράς, το είδος του πυροσβεστήρα, τα κιλά, το έτος κατασκευής, την πίεση δοκιμής του, το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ -3 τον αριθμός της αδείας του φορέας πιστοποίησης , καθώς και πλήρη διεύθυνση του κτιρίου που ανήκει ο εξοπλισμός

7/Το αρμόδιο άτομο ενημερώνει και υπογράφει το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που έχουν εφοδιαστεί οι επιχειρήσεις σύμφωνα Με την Πυροσβεστική Διάταξη
12/2007(Αρ. Φύλλου 545/18-04-2007)
Ενεργοποιείται μικτό κλιμάκιο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν ένας αρμόδιος υπάλληλος για εξοπλισμό υπό πίεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα εξοπλισμού υπό πίεση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένας επιθεωρητής από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου που θα ορίζει το Ε.Σ.Υ.Δ. και δυο εκπρόσωποι του επαγγελματικού κλάδου ΄΄Η Πυροπροστασία΄΄
8.Για την περίπτωση ατυχήματος,
Το μικτό κλιμάκιο ελέγχου υποχρεούται να εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών την εν λόγω πραγματογνωμοσύνη και τον σχετικό έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου ενημερώνονται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον εξοπλισμό υπό πίεση και από τον αρμόδιο άτομο που έχει προβεί στην συντήρηση του και συντάσσεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιημένο όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας που έχει προβεί στην συντήρηση του εξοπλισμού υπό πίεση για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων Η αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση του αρμοδίου ατόμου που έχει προβεί στην συντήρηση του εξοπλισμού υπό πίεση την οποία υποβάλλει στην Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του ατυχήματος, αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών, και προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας. Τα έξοδα των ζημιών και του επανελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Συνιστάται να διεξάγονται κατά διαστήματα τακτικοί έλεγχοι όλων των πυροσβεστήρων από τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πυροσβεστήρας :
1. Συνήθεις Έλεγχοι από τον Ιδιοκτήτη
α) είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος
β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω.
γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας.
δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων.
Η συχνότητα των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι
ε)Το όργανο πίεσης του πυροσβεστήρα (μανόμετρο) είναι στα επιθυμητά επίπεδα πράσινη περιοχή μεγαλύτερηΌταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται πιο συχνά. από τριμηνιαία και κατά προτίμηση πρέπει να είναι μηνιαία.
2.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
2. Συντήρηση από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία 2.2 Κάθε πυροσβεστήρας ή τμήμα αυτού θα θεωρείται μη ασφαλής ως προς τη χρήση εάν κατά την άποψη του αρμόδιου ατόμου :
α) η φυσική του κατάσταση κρίνεται μη ικανοποιητική(παραμόρφωση, σοβαρές κακώσεις στο σώμα κλπ)
β) θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί
γ) η φυσική του κατάσταση του μπορεί να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του.(σκουριά, εμφανή αλλοίωση τμημάτων και εξαρτημάτων αποκόλληση τμημάτων κλπ) Για έναν πυροσβεστήρα, τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια περιεχομένου ή πίεσης η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

2.3 Το αρμόδιο άτομο ελέγχει αν ο πυροσβεστήρας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
3.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η συντήρηση καθώς και οι διαδικασίες αναγόμωσης μπορεί να μειώσουν προσωρινά την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας. Θα πρέπει επομένως να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
3. Πυρασφάλεια κατά τη Συντήρηση
α) Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος μόνο αριθμός πυροσβεστήρων θα πρέπει να
απομακρυνθεί από μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών.
β) Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην περιοχή αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες.
γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης μπορεί να απαιτούνται αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας.
4.1 Κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε φορητού πυροσβεστήρα, πρέπει :
4. Προσωπική Ασφάλεια
α) Να μην παραμένει πίεση στο σώμα του πυροσβεστήρα ή σε κάποιο λάστιχο και/ή στόμιο της συναρμολόγησης.
β) Η κεφαλή ή η βαλβίδα συναρμολόγησης να ξεβιδώνεται αργά έως ότου η παραμένουσα πίεση να διαφύγει μέσω του συστήματος εξαερισμού.
4.2 Εάν υπάρχει ένδειξη ότι η παραμένουσα πίεση δεν έχει εξαχθεί, πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Μία ξαφνική απελευθέρωση πίεσης μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση τμημάτων ή περιεχομένων του πυροσβεστήρα. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων σύσφιξης και προσωπικής προστασίας
4.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια αφαίρεσης των βαλβίδων των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.
5.1 Ο ιδιοκτήτης φροντίζει να αναγομωθούν ή να αντικατασταθούν οι πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν ολικώς ή μερικώς εκκενωθεί για κάποιο λόγο, ή ο έλεγχός τους έχει υποδείξει ότι είναι απαραίτητη η αναγόμωση.
5. Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
5.2 Πριν την αναγόμωση ο πυροσβεστήρας θα εκκενωθεί πλήρως και το κατασβεστικό μέσο θα απορριφθεί.
5.3 Οι πυροσβεστήρες θα αναγομώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή τους και τις αντίστοιχες οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.
5.4 Στους πυροσβεστήρες που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αναγομωθεί, θα σημειώνεται η ημερομηνία και το έτος
5.5 Σε κάθε περίπτωση ετήσιου έλεγχου-συντήρησης περαιτέρω συντήρησης η εργαστηριακού έλεγχου πυροσβεστήρα θα τοποθετείται δακτύλιος στο λαιμό του πυροσβεστήρα για φορητούς πυροσβεστήρες και τροχήλατους αναγόμωσης. Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, ενώ στους αυτοδιεγειρομενους πυροσβεστήρες ο δακτύλιος θα τοποθετείται στο κλείστρο (Sprinkler) αυτού. (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίος κυκλικού σχήματος (δίσκος), ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμιά περίπτωση τη λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης η αναγόμωσης η εργαστηριακού έλεγχου. Επίσης θα τοποθετείται μικρή αυτοκόλλητη ανεξίτηλη ετικέτα στον σιφωνικό σωλήνα του πυροσβεστήρα η οποία θα αναγράφει το έτος συντήρησης ή αναγόμωσης ή εργαστηριακού έλεγχου του πυροσβεστήρα. Ο χρωματισμός του δακτυλίου καθώς και της ετικέτας στον σιφωνικό σωλήνα θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005(ΦΕΚ1218/Β/1.9.2005)
Οι αναγνωρισμένοι φορείς εποπτείας των αναγνωρισμένων εταιρειών είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω καθώς επίσης και για την συμπαγή ποιότητα του δακτυλίου. Δίνεται η δυνατότητα κατά τους έλεγχους επιτήρησης του φορέα στις αναγνωρισμένες εταιρείες να συνοδεύεται από δυο ή και περισσότερα μέλη του επαγγελματικού κλάδου ΄΄Πυροπροστασία΄΄, με σκοπό την διαφάνεια και τον αμερόληπτο έλεγχο εφόσον φορέας ελέγχου και αναγνωρισμένη εταιρεία έχουν πελατειακή σχέση. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που ελέγχεται η αναγνωρισμένη εταιρεία μέλους του ΔΣ του επαγγελματικου κλαδου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το μέλος να υφίσταται ως συνοδός της επιτροπής


6.1 Τα στοιχεία του ελέγχου και της συντήρησης θα καταγράφονται σε μια ετικέτα η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή.
6. Ετικέτα Ελέγχου
6.2 Στην ετικέτα θα παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:
α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο
β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή αναγόμωσης
(έτος και μήνας).
γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.
δ) όνομα και διεύθυνση της αναγνωρισμένης εταιρείας.
ε) Σε κάθε πυροσβεστήρα πρέπει να τοποθετηθεί ανεξίτηλη και ευανάγνωστη πινακίδα με τον αριθμό σειράς κατασκευής του πυροσβεστήρα, τις διαδικασίες συντήρησης για τα επόμενα έτη, από τον κατασκευαστή ή το συντηρητή του πυροσβεστήρα.
7.1 Το πρόγραμμα συντήρησης που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV έχει σχεδιαστεί ώστε να
εξασφαλίζει ότι οι πυροσβεστήρες θα παραμείνουν αξιόπιστοι κατά τη διάρκεια μακράς λειτουργίας.
7. Διαστήματα Περιοδικού Ελέγχου - Συντήρησης

Όλοι οι πυροσβεστήρες υπόκεινται σε διαδικασίες συντήρησης από τον κατασκευαστή ή την αναγνωρισμένη εταιρεία σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν αυτά που δίνονταιστοΠΑΡΑΡΤΗΜΑIII.
7.2 Τα καθορισμένα διαστήματα για κάθε περίπτωση συγκεκριμένου πυροσβεστήρα, από την ημέρα κατασκευής του ή την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία ή τον τελευταίο περιοδικό έλεγχο, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
8.1 Είναι καθήκον του αρμοδίου ατόμου να συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη, για το πότε κατά τη γνώμη του θα πρέπει ένας πυροσβεστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα κυμαίνεται σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως περιβαλλοντική επίδραση, σκληρή μεταχείριση κλπ.
8. Λειτουργική Ζωή Πυροσβεστήρα
8.2 Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα, εξαιρουμένων των φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου, δεν θα υπερβαίνει τα 20 έτη.

Αφορά διευκρινήσεις για αρμόδια άτομα
*ΝΟΜΟΣ 6422/1934
Άρθρον 2.
Μόνον διπλωματούχος των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή όμοταγών της αλλοδαπής Σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανικός.» Ειδικώτερον δε τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή «Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ήλεκτρολόγος Μηχανικός ή «Διπλωματουχος Ναυπηγός δικαιούνται να φέρωσι μόνον οί διπλωματούχοι των οικείων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών.

*ΝΟΜΟΣ 6422/1934
Αρθρον 3.
Δι' άπλας μηχανολογικάς η ηλεκτρολογικάς ή ήλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσι καθορισθη και καταταχθή δια των έκδοθησομένο Διαταγμάτων, συμφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται ή ασκησις του επαγγέλματος, άνευ όμως χρήσεως του τίτλου «διπλωματούχου μηχανολόγου» ή «διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. η «διπλωματούχου μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου» ή «διπλωματούχου ναυπηγού». Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας καί παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δία της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έκτελεσθητω ως νόμος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 26 Νοεμβρίου 1934.


Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Οί Υπουργοί
Επί της Δικαιοσύνης Επί της Έθν. Οικονομίας Ύφ)γό
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΤ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επί της Συγκοινωνίας Ύφ)γός Επί των Ναυτικών
Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΛ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
Έθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς,
Εν Αθήναις τη 28 Νοεμβρίου 1934.
Ό Υπουργός της Δικαιοσύνης
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
*Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 6422/1934), οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς σε ό,τι αφορά την χωρίς περιορισμό εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη των αντίστοιχων έργων.
*Σε περίπτωση επαγγελματικής σχέσης του συντηρητή με νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση του συντηρητή, ευθύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο, όσο και το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου οφείλει να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου συντηρητή προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών.
Η προϋπηρεσία, των Μηχανικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και αμοίβονται με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού τομέα Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ, λαμβάνεται υπ’ όψιν από την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματός τους Ως προϋπηρεσία για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς θεωρείται το χρονικό διάστημα από την απόκτηση του διπλώματος του ΕΜΠ ή Σχολής ισότιμης με το ΕΜΠ ή άλλης Σχολής αναγνωρισμένης ως ισότιμης με το ΕΜΠ από την Ελληνική Πολιτεία. Αυτό προκύπτει από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και από την Απόφαση αρ. 1033/1987 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου Β’ Πολιτικό Τμήμα

Η αναγόμωση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης γίνετε κάθε πενταετία και η συντήρηση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης κάθε έτος

Η αναγόμωση πυροσβεστήρα  υψηλής πιέσης γίνεται στο δέκατο (10)  έτος  και η συντήρηση πυροσβεστήρων υψηλής πίεσης κάθε έτος

Σχετικά λινκ:

Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως  Δείτε εδώ
Πυροσβεστήρες διοξειδίου  Δείτε εδώ
τμήμα πυρασφάλειας  Δείτε εδώ
Αναγόμωση πυροσβεστήρων  Δείτε εδώ
συντήρηση πυροσβεστήρα  Δείτε εδώ