Fast service ETE

1pyrosbesthres

 

Πελάτες

1apolymansh

Άρθρα

1kaystiras

Καριέρα

1petreleo

Επικοινωνία

1koinoxrhsta

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ PDF Εκτύπωση E-mail

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012)

Παρατίθενται οι προτάσεις του Συλλόγου, αφού κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προτάσεις των
Μελών.
Για την καλύτερη μελέτη των προτάσεων και την αποστολή τεκμηριωμένων παρατηρήσεων & απόψεων,
παρακαλείσθε όπως διαθέτετε και την υφιστάμενη Νομοθεσία

Άρθρο 1 Αριθ.618/43
α) Φορητός πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο υπό δράση
εσωτερικής πίεσης, μπορεί να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς φωτιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι
αποθηκευμένη ή να εφαρμόζεται με την απελευθέρωση βοηθητικού αερίου. Ο φορητός πυροσβεστήρας
έχει σχεδιασθεί ώστε η μεταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το χέρι και η μάζα του δεν
υπερβαίνει τα 20 κιλά.
ΟΡΙΣΜΟΙ
β) Πυροσβεστήρας τύπου Αερολύματος (AEROSOL): Ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί ως
κατασβεστικό υλικό ουσίες με βάση το νερό (συμπεριλαμβανομένου του αφρού) ή σκόνες ή καθαρά
μέσα πυρόσβεσης (clean agents) υπό μορφή αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιάλη του
πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο ψεκάζεται όταν η βαλβίδα ενεργοποιείται. Ο
πυροσβεστήρας δεν αναγομώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη χρήση, μερική ή ολική θα πρέπει να
απορρίπτεται).
γ) Τροχήλατος πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος
υπερβαίνει τα 20 κιλά.
δ) Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής: Πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του
χώρου που προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή
με επακόλουθη την κατάκλυση του χώρου με το κατασβεστικό υλικό.
ε) Πυροσβεστήρας: το συγκρότημα που αποτελείται από τη φιάλη και τα εξαρτήματα του
πυροσβεστήρα.
στ) Φιάλη: Το περιέχον πίεση τμήμα του πυροσβεστήρα που, συνήθως, αποτελείται από ένα
κυλινδρικό τμήμα με κοίλα άκρα και το οποίο έχει μία οπή ή οπές από τις οποίες γίνεται η γόμωση ή στις
οποίες προσαρμόζονται εξαρτήματα, όπως βαλβίδες, μανόμετρα και διακόπτες.
ζ) Εξαρτήματα πυροσβεστήρα: Τα τμήματα του πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας είναι μονίμως προσαρτημένα στη φιάλη και υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας.
η) Γόμωση πυροσβεστήρα: Η μάζα ή ο όγκος του κατασβεστικού μέσου που περιέχεται στον
πυροσβεστήρα. Η γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση το νερό εκφράζεται σε όγκο (λίτρα), ενώ των
υπόλοιπων πυροσβεστήρων εκφράζεται σε μάζα (κιλά).
θ) Προωθητικό αέριο: Αέριο ευρισκόμενο εντός του πυροσβεστήρα ή εντός φυσιγγίου, που
προσαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του πυροσβεστήρα, δια του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό
υλικό.
ι) Κατασβεστικό υλικό: Η ουσία που περιέχεται στη φιάλη και η οποία προκαλεί την κατάσβεση.
ια) Φιάλη προωθητικού αερίου: Δοχείο υπό πίεση που προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη
φιάλη του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει προωθητικό αέριο (N2 ή CO2) που χρησιμοποιείται για
την εξαγωγή του κατασβεστικού υλικού. ιβ) Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στη διατήρηση ή επαναφορά
ενός αντικειμένου σε μία κατάσταση όπου αυτό μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.
ιγ) Αναγόμωση : Η ανανέωση της γόμωσης του πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
Παραρτήματος V.
ιδ) Εργαστηριακός έλεγχος: Ο έλεγχος της φιάλης του πυροσβεστήρα στα εγκεκριμένα κέντρα
εργαστηριακού έλεγχου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.14165/Φ17.4/373/1993 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
673/Β΄/2.9.1993), όπως ισχύει, επιπλέον των διαδικασιών που περιγράφονται στο Παράρτημα VI της
παρούσας.
ιε) Αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων: Εταιρεία που
έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο φορέα και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ή/και την πρόσθετη
συντήρηση των πυροσβεστήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.
ιστ) Ειδικός εξοπλισμός: Ο ελάχιστος απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισμός μιας αναγνωρισμένης
εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων.
ιζ) Αναγνωρισμένος Φορέας: Φορέας ή Οργανισμός που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ΄αριθμ. 3354/91/8.2.2001
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 149/Β΄/14.2.2001), όπως τροποποιήθηκε Υ.Α. 6735/415/10,
(1390/Β/6.9.10) και ισχύει, και ο οποίος διενεργεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση
των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
ιη) Αρμόδιο άτομο: Ο τεχνικός υπεύθυνος της αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, ο οποίος έχει την
απαραίτητη εκπαίδευση ή πείρα και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και είναι ικανός να
διενεργεί τις διαδικασίες περιοδικού ελέγχου – συντήρησηςαναγόμωσης των πυροσβεστήρων.

Άρθρο 2 Αριθ.618/43
1. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, πρέπει να κατασκευάζονται και
διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εφαρμογής των Οδηγιών οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσης, να φέρουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 σήμανση και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά και
δηλώσεις συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου.
ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
2. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, πρέπει επιπροσθέτως να
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της
παρούσης, σε ότι αφορά τα θέματα πυροπροστασίας που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω Οδηγίες,
να φέρουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στις παραγράφους 2,3,4 και 5 του άρθρου 4 σήμανση
και να εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα πιστοποιητικά.
3. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των πυροσβεστήρων διενεργείται από
κοινοποιημένους φορείς, σε ό,τι αφορά τις Οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3,
και σε ό,τι αφορά τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
4. Για την χορήγηση βεβαίωσης ελέγχων των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τα πρότυπα της
παραγράφου 2 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία:
4.1 Για τους εγχώρια κατασκευαζόμενους ή εισαγόμενους από τρίτες χώρες πυροσβεστήρες ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αναγνωρισμένο φορέα τεχνικό φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.
Ο ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του Τεχνικού Φακέλου, πραγματοποιεί ελέγχους σε
πυροσβεστήρες αντιπροσωπευτικούς της παραγωγής του κατασκευαστή ή της παρτίδας εισαγωγής και
αναλόγως χορηγεί Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου για τον υπόψη πυροσβεστήρα.
Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνεχεία
παραγόμενοι ή εισαγόμενοι πυροσβεστήρες να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό
φάκελο και με το εγκριθέν πρότυπο
Ο αναγνωρισμένος φορέας είτε διενεργεί τυχαίους ελέγχους σε πυροσβεστήρες, είτε εγκρίνει και
επιτηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα
εφαρμοζόμενα πρότυπα και αναλόγως χορηγεί πιστοποιητικό βεβαίωσης ελέγχου.
4.2 Για τους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από χώρες της Ε.Ε., από χώρες ΕΖΕΣ και είναι
συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία ΕΟΧ και από την Τουρκία, θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 και η συμμόρφωση προς αυτές θα
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα πρότυπα του άρθρου 3 παραγρ. 2. Ως αναγνωρισμένος φορέας μπορεί
να ενεργεί κατάλληλα διαπιστευμένος φορέας, στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου περιλαμβάνονται τα
πρότυπα αυτά.

Άρθρο 2 Αριθμ. 17230/671
Η υπ’ αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Kοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 2 ,παράγραφος 4 ,εδάφιο.1, συμπληρώνεται ως ακολούθως:
«Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα ο αναγνωρισμένος φορέας, εκδίδει με
μέριμνα του εισαγωγέα ή κατασκευαστή, κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας του πιστοποιητικό
συμμόρφωσης, με τις διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005), που είναι
υποχρεωτικό για την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω πυροσβεστήρων στη χώρα. Το
πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται:
α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί ή εισαγωγή.
β) στην 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 3 Αριθ.618/43

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε των υπουργικών
αποφάσεων Β20683/213/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί εφαρμογής της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ,
είτε της υπουργικής απόφασης 16289/330/1999 περί εφαρμογής της Οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με τον
εξοπλισμό υπό πίεση, είτε της υπουργικής απόφασης 12436/706/2011 περί εφαρμογής της Οδηγίας
2010/35/ΕΚ σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του εξοπλισμού.
2. Επειδή οι παραπάνω Οδηγίες καλύπτουν μόνον κινδύνους που οφείλονται στην πίεση και
προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή συμπεριφορά και αποδοτικότητα των πυροσβεστήρων ως μέσων
κατάσβεσης, θεσπίζεται συμπληρωματικά με την παρούσα απόφαση η υποχρεωτική κατασκευή των
πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν:
α) ΕΛΟΤ. ΕΝ-3. «Φορητοί πυροσβεστήρες»
β) ΕΛΟΤ. 1066: «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ».
γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 1866: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες».
δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων


Άρθρο 3 Αριθμ. 17230/671
Η παράγραφος 1α του άρθρου 5 της κοινής υπουργική απόφασης 618/43/2005, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο ελέγχου ορίζεται ο αναγνωρισμένος φορέας
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2. Ο αναγνωρισμένος φορέας πρέπει επιπροσθέτως να
αποτελεί κοινοποιημένο φορέα, στην ΕΕ, για τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3 .Επίσης να είναι εγκεκριμένος φορέας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ότι αφορά τα
πρότυπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρ θρου 3, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
3354/91/2001 (ΦΕΚ
Όργανο Ελέγχου 149/Β/2001) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε Υ.Α. 6735/415/10, (1390/Β/6.9.10) και ισχύει.
- Η παράγραφος 2στ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
618/43/2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 Οι αναγνωρισμένες εταιρείες υποχρεώνονται να υποβάλλουν τον κανονισμό λειτουργίας τους στον
αναγνωρισμένο φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον κανονισμό και διενεργεί περιοδική
επιτήρηση.
 Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει :
 Την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας και της άδειας λειτουργίας αυτής από την αρμόδια
υπηρεσία της Νομαρχίας που υπάγεται.
 Κατάλογο του απασχολούμενου προσωπικού με περιγραφή των προσόντων του.
 Κατάλογο και περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 Διαδικασίες, έγγραφα και έντυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που
θα περιλαμβάνουν τα επιμέρους θέματα:
 Συμφωνίες με τους πελάτες.
 Προμήθειες, αξιολόγηση προμηθευτών, επαλήθευση αγοραζόμενων προϊόντων.
Αναλυτική περιγραφή εργασιών αναγόμωσης, συντήρησης και περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με τα
παραρτήματα III, IV, V, VI της 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005).
• Καθορισμός της διαδικασίας σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που
πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού.
• Έλεγχος και δοκιμές κατά τη διαδικασία.
• Κριτήρια αποδοχής - απόρριψης. Καταστροφή ακατάλληλων πυροσβεστήρων.
• Έλεγχος του εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών.
• Διαχείριση των μη-συμμορφούμενων προϊόντων.
• Διορθωτικές ενέργειες.
• Εκπαίδευση του προσωπικού.
• Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας.
• Δήλωση συμμόρφωσης του εκπροσώπου της αναγνωρισμένης εταιρείας ότι οι εργασίες του
περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων διενεργούνται σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας αυτής.
• Τρόπος διαχείρισης άχρηστων υλικών και ουσιών.
• Η έκταση της ανωτέρω περιγραφής του κανονισμού λειτουργίας εξαρτάται από το μέγεθος και τη
δραστηριότητα της αναγνωρισμένης εταιρείας.
Κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται
ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και
ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της
αναγνωρισμένης εταιρείας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η
εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος , ανάλογα με το ψηφίο λήξης του
έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0 , Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2,
Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα
σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.
- Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
618/43/2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Το αρμόδιο άτομο που ορίζεται αποκλειστικά από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος
θα πρέπει να έχει επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμένη εταιρεία και να είναι
Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, είτε εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της
δραστηριότητας. Επίσης να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο φορέα που έχει διαπιστευτεί
από το ΕΣΥΔ κατά ΕΝ ISO / IEC 17024 ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει.
Για την αρχική πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων απαιτείται η παρακολούθηση εκπαιδευτικού
προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις. Η εκπαίδευση
και η εξέταση για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργούνται από αναγνωρισμένους φορείς,
οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17024. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και
αξιολογητές Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που διαθέ- τουν την απαιτούμενη γνώση και
εμπειρία προς τούτο και οι οποίοι θα ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος,
κατόπιν αιτήματος του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα. Η χρηματική αποζημίωση αυτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και
καλύπτεται από τον Αναγνωρισμένο για την εκπαίδευση φορέα.

Άρθρο 4 Αριθ.618/43
1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση που προβλέπεται στις Οδηγίες οι
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν :
α) Επί της φιάλης την εσώγλυφη σήμανση και επί του συγκροτήματος την ανεξίτηλη σήμανση που
προβλέπεται από το Πρότυπο ΕΝ-3, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το έτος κατασκευής.
i. Όνομα ή σήμα του κατασκευαστή
ii. Αριθμός σειράς
iii. Έτος κατασκευής
iv. Πίεση δοκιμής
v. Εσώγλυφη σήμανση «CE» ή «π» κατά περίπτωση

β) τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ -3 όπως εκάστοτε ισχύει

3. Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν τη σήμανση που
προβλέπεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1066, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το έτος κατασκευής.
4. Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν επί της φιάλης την ανάγλυφη σήμανση και
επί του συγκροτήματος την ανεξίτηλη σήμανση που προβλέπεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1866,
όπως εκάστοτε ισχύει κατά το έτος κατασκευής.
α) Με ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης τα εξής :
i. Όνομα ή σήμα κατασκευαστή
ii. Αριθμός σειράς
iii. Έτος κατασκευής
iv. Πίεση δοκιμής
v. Εσώγλυφη σήμανση «CE» ή «π» κατά περίπτωση

β) Τη σήμανση που προβλέπεται από το Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1866 όπως εκάστοτε
ισχύει κατά το έτος κατασκευής.

5. Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν :
α) Με ανάγλυφη σήμανση τα εξής :
i. Όνομα ή σήμα κατασκευαστή
ii. Αριθμός σειράς
iii. Έτος κατασκευής
iv. Πίεση δοκιμής
v. Εσώγλυφη σήμανση «CE» ή «π» κατά περίπτωση

β) Σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους φορητούς πυροσβεστήρες και τους
τροχήλατους πυροσβεστήρες και που αφορά στις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης, καθώς και στο
τύπο (είδος) και την ποσότητα του κατασβεστικού υλικού.


Άρθρο 4 Αριθμ. 17230/671
Στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η αναφορά περί της
χρονικής συχνότητας των ελέγχων τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών τακτικών ελέγχων (μακροσκοπικών), δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται πιο
συχνά».

Άρθρο 5 Αριθ.618/43
Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ετήσια περιοδική συντήρηση ή και αναγόμωση (κατά περίπτωση), προκειμένου να διαπιστώνεται η
καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.
α) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο ελέγχου ορίζεται ο Αναγνωρισμένος Φορέας
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2.
1. Όργανο Ελέγχου
α) Η αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικής συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων, είναι
επιφορτισμένη με όλες τις διοικητικές και τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση
ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να εκτελέσει τον προορισμό του.
2. Αναγνωρισμένη Εταιρεία
β) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, πρέπει απαραίτητα να
διαθέτει Άδεια Λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ) Τα διαστήματα περιοδικής συντήρησης, αναγόμωσης και εργαστηριακού έλεγχου (Υδροστατική
δοκιμή – Test), καθώς και της μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων, περιγράφονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ.
δ) Οι εκτελούμενες ενέργειες είναι οι προβλεπόμενες στα Παραρτήματα IV, V, και VI.
ε) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση μητρώου
στ) Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες υποχρεώνονται να υποβάλλουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους
στον Αναγνωρισμένο Φορέα. Ο Φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον Κανονισμό και διενεργεί περιοδική
επιτήρηση.
ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης
πυροσβεστήρων για τον έλεγχο από τον φορέα πιστοποίησης και στην επικόλληση επί του
πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.
ζ) Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση προς την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή ή
Υπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 η οποία θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία
του εξοπλισμού και ότι πληροί όλους τους όρους της παρούσας (σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠΣ
αριθμ.πρωτ.11710 Φ702.9 14/03/2006)
Παρατίθεται υπόμνημα της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986
Δελτίο Αποστολής – Δ. Α. Τ.
Διαγράφεται
• Από κατασκευαστή/εισαγωγέα (ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία) προς πελάτη
Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση εκδίδεται ως εξής:
• Από κατασκευαστή/εισαγωγέα (ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία) προς αναγνωρισμένη εταιρεία
• Από κατασκευαστή/εισαγωγέα (ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία) προς εμπορικό διανομέα
• Από αναγνωρισμένη εταιρεία προς πελάτη
• Από αναγνωρισμένη εταιρεία προς εμπορικό διανομέα
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει σφραγίδα και θεώρηση του Επαγγελματικού Κλάδου «Πανελλήνια
Ένωση - η “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”»

Η αναγνωρισμένη εταιρεία η οποία συστήνεται για πρώτη φορά, θα πρέπει το πρώτο Αρμόδιο Άτομο
που θα οριστεί να είναι υποχρεωτικά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (Αναγνωρισμένη Εταιρεία) η ένας
εκ των νομίμων εκπρόσωπων της εταιρείας.
3. Αρμόδιο Άτομο
Στη συνέχεια της δραστηριότητάς της δύναται να ορίσει και νέα Αρμόδια Άτομα, με την προϋπόθεση οτι
αυτά θα πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Το αρμόδιο άτομο που ορίζεται αποκλειστικά από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος
και θα πρέπει να έχει (*)επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την Αναγνωρισμένη Εταιρεία (*)το οποίο
θα φέρει τον τίτλο
Για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας απαιτείται και η βεβαίωση
για την κατεύθυνση (Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας) που έχουν ακολουθήσει. Επίσης θα πρέπει οι
Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί οι οποίοι διαθέτουν τα επαγγελματικά
δικαιώματα για να γίνουν αρμόδια άτομα, να έχουν και αυτοί
του διπλωματούχου «Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Διπλωματούχου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διπλωματούχου Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
*Διπλωματούχου Ναυπηγού, Διπλωματούχου Μηχ. Μεταλλείων ή/και Μεταλλουργού, ή Χημικού
Μηχανικού» και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) ή να
φέρει τον τίτλο Πτυχιούχος Μηχανικός (και να είναι εγγεγραμμένος στην Επαγγελματική και
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) (ΕΕΤΕΜ) και να είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) και να περιλαμβάνεται στις ειδικότητες των
Πτυχιούχων Μηχανικών των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12μηνη προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο

, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα η της
Επιθεώρησης Εργασίας της ημεδαπής στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης
(αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο)
Για τους Διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ των παραπάνω κατηγοριών, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να
είναι πρωτότυποι ή αντίγραφα επικυρωμένα από τη Γραμματεία της Σχολής που αποφοίτησαν.
Οι Διπλωματούχοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως
Επαγγέλματος αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ ή να είναι σύμφωνη με το ΠΔ.38 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».
ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο του
Συντηρητή και Αναγομωτή πυροσβεστήρων, είτε εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία
άσκησης της δραστηριότητας σε Αναγνωρισμένη Εταιρεία, η οποία προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο

με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα η της Επιθεώρησης Εργασίας της
ημεδαπής στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας στο γνωστικό
αντικείμενο καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης
(αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).
1)

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: - Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το
είδος της εµπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης (αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).

- Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες
εργασίες, σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας.

- Μία τουλάχιστον τριετή σύµβαση και Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, που θα καλύπτουν επαρκώς τη
διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.

2)

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για την απόδειξη εµπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο υποψήφιος προσκοµίζει:

α) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο
επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

- Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα η Οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή
αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση, στην οποία να αναφέρεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης στο γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφερόμενου, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης (αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.

- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης (αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου).

β) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο
επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική:

- Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος
απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας που απασχολήθηκε και ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
Νοµοθεσία του κράτους τούτου.

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αρμοδίου ατόμου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην
οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί
νοµικού προσώπου και και ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη
σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία της χώρας του

3) Ειδικές περιπτώσεις
Δικαστική απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το
είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

4) Λοιπές διευκρινίσεις.
I. Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας (36
μηνών)που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου η του εργοδότη και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαµβάνεται υπόψη και
απορρίπτεται.
II. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειµένου για ασφαλισµένους στο ΙΚΑ και για ασφαλισµένους
σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία) προκύπτει από ηµεροµίσθια, οι µήνες εµπειρίας υπολογίζονται
αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων δια του (25).
III. Ο τρόπος επικύρωσης όλων των απαιτούµενων αντιγράφων γίνεται ως εξής:

Αλλοδαπής:
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται, πρέπει να είναι επικυρωµένα
και επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.
Όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τα εξέδωσε,
επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο.
Ακριβή αντίγραφα από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια
αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π).
Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο
διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

Ηµεδαπής:
α) Δηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης
τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή Υπηρεσίες όπως τίτλοι σπουδών –
άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές
αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε
το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το
πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της
ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.)
υποβάλλονται σε πρωτότυπα η επικύρωση των αντίγραφων γίνεται από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.

5) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα
Η βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ή της Επιθεώρησης Εργασίας, αποτελεί βασική
προϋπόθεση για έκδοση Πιστοποιητικού Αρμοδίου Ατόμου.
Υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες θα αναφέρουν χρόνο και είδος εμπειρίας του υποψηφίου χωρίς
πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα η βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής η της
ημεδαπής, θα θεωρείται ότι δεν πληρούν την τεκμηρίωση της 3ετούς προϋπηρεσίας και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Εναλλακτικά ο υποψήφιος μπορεί να διαθέτει τριετή εμπειρία από το επίσημο και νόμιμο εργαστήριο
εμπειρίας και επιμόρφωσης
Η πιστοποίηση των Αρμοδίων Ατόμων παρέχεται από, διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/IEC 17024 ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει. Το Πρότυπο αυτό αναφέρεται σε
συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο Φορέας που πιστοποιεί πρόσωπα για συγκεκριμένες
δραστηριότητες, κάτω από συγκεκριμένες απαιτήσεις. Κυρίαρχη απαίτηση είναι η ανάπτυξη από τον
Φορέα ενός σχήματος πιστοποίησης προσωπικού, ενώ ο στόχος της διαπίστευσης είναι η εξασφάλιση
της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα καθώς και η τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια του
προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες πιστοποίησης.
του επαγγελματικού κλάδου «Πανελλήνια Ένωση η “Πυροπροστασία”», το
οποίο θα βεβαιώνει την επιτυχή συμμετοχή (ο Πρόεδρος του Σωματείου και τέσσερα μέλη του Δ.Σ.). Η
χρηματική αποζημίωση της εμπειρίας και επιμόρφωσης θα είναι η ίδια που προβλέπεται και για τα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Το κόστος της εμπειρίας
και επιμόρφωσης θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το υποψήφιο αρμόδιο άτομο. Για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων απαιτείται η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος
διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις. Η εκπαίδευση και η εξέταση
για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργούνται από
Το αρμόδιο άτομο διενεργεί την παραγωγική διαδικασία συντήρησης και αναγόμωσης των
πυροσβεστήρων σε μια και μόνο αναγνωρισμένη εταιρεία.
φορείς πιστοποίησης προσώπων,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση Φορέα μπορούν να
συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και αξιολογητές δύο μέλη του επαγγελματικού κλάδου «Πανελλήνια
Ένωση η “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»”, καθώς και Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που διαθέτουν την
απαιτούμενη γνώση και εμπειρία προς τούτο και οι οποίοι θα ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν αιτήματος του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση Φορέα.
Η πιστοποίηση θα είναι διάρκειας 5 ετών για την ανανέωση της οποίας θα απαιτείται
επανεξέταση.
Η χρηματική αποζημίωση αυτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και καλύπτεται από τον Αναγνωρισμένο για την εκπαίδευση
Φορέα.

*
ΝΟΜΟΣ 6422/1934
Αφορά διευκρινήσεις για αρμόδια άτομα
Άρθρον 2.
Μόνον διπλωματούχος των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών της
αλλοδαπής Σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανικός.» Ειδικώτερον δε τον
τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
«Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ήλεκτρολόγος Μηχανικός ή «Διπλωματούχος Ναυπηγός δικαιούνται να
φέρωσι μόνον οί διπλωματούχοι των οικείων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών.

ΝΟΜΟΣ 6422/1934
Αρθρον 3.
Δι' άπλας μηχανολογικάς η ηλεκτρολογικάς ή ήλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσι
καθορισθη και καταταχθή δια των έκδοθησομένο Διαταγμάτων, συμφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος
νόμου, επιτρέπεται ή ασκησις του επαγγέλματος, άνευ όμως χρήσεως του τίτλου

«διπλωματούχου
μηχανολόγου» ή «διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. η «διπλωματούχου μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου» ή
«διπλωματούχου ναυπηγού».
Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας καί παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς,
δημοσιευθήτω δία της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έκτελεσθητω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 26 Νοεμβρίου 1934.
Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Οί Υπουργοί
Επί της Δικαιοσύνης Επί της Έθν. Οικονομίας Ύφ)γό
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΤ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επί της Συγκοινωνίας Ύφ)γός Επί των Ναυτικών
Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΛ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
Έθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς,
Εν Αθήναις τη 28 Νοεμβρίου 1934.
Ό Υπουργός της Δικαιοσύνης
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 6422/1934), οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, έχουν τα
ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς σε ό,τι αφορά την χωρίς περιορισμό
εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη των αντίστοιχων
έργων. *Σε περίπτωση επαγγελματικής σχέσης του συντηρητή με φυσικό η νομικό πρόσωπο, για κάθε
υποχρέωση του συντηρητή, ευθύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο,
όσο και το φυσικό η νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου
οφείλει να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου συντηρητή
προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών.

Περαιτέρω προτάση.
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Αρμοδίου Ατόμου
1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων, το Αρμόδιο Άτομο της Αναγνωρισμένης Εταιρείας πραγματοποιεί τους σχετικούς
ελέγχους συντήρησης κάθε έτος και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το Μητρώο Συντήρησης και
αναγόμωσης.
Όπου ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (αφορά τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού
υπό πίεση και όχι τον ιδιοκτήτη της αναγνωρισμένης εταιρείας)
(β) Στο Μητρώο Συντήρησης το οποίο θεωρείται από τον κοινοποιημένο φορέα που εποπτεύει την
αναγνωρισμένη εταιρεία αναγράφονται οι υποχρεώσεις του αρμοδίου ατόμου και καταχωρούνται τα
πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας, του αρμοδίου ατόμου, του φορέα ελέγχου και του υπό
συντήρηση πυροσβεστήρα η πυροσβεστήρων . Στο μητρώο καταχωρούνται όλες οι σημαντικές
ενέργειες επί του πυροσβεστήρα (έλεγχοι, συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, εργαστηριακοί έλεγχοι,
υποδείξεις του αρμοδίου ατόμου προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό της
επιχείρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του
πυροσβεστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των κοινοποιημένων φορέων
κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση του μητρώου από τον φορέα έλεγχου δεν
νομιμοποιεί το περιεχόμενο του μητρώου το οποίο αποτελεί ευθύνη του αρμοδίου ατόμου.
2. Το αρμόδιο άτομο παρίσταται και ενημερώνει το μητρώο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις έλεγχο,
συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, εργαστηριακοί έλεγχοι αποκατάστασης ζημιών, αντικατάστασης και
αλλαγής εξαρτημάτων και τμημάτων του πυροσβεστήρα . Το αρμόδιο άτομο οφείλει να παρίσταται κατά
τον περιοδικό έλεγχο ενός πυροσβεστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του.
3. Το αρμόδιο άτομο υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του από τον φορέα έλεγχου
κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. Οι υπηρεσίες που
παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον
ιδιοκτήτη όπου είναι εγκατεστημένος ο πυροσβεστήρας.
4. Το αρμόδιο άτομο μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης για τις απαραίτητες επισκευές λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες
διατάξεις κατά την συντήρηση του πυροσβεστήρα. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο
διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του
αρμοδίου ατόμου για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον πυροσβεστήρα και προκαλείται
κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω
πυροσβεστήρα (αποσυμπιέσει) και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον
ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της επιχείρησης.

(Για διασφάλιση του αρμόδιου ατόμου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ παραγραφος 8.1)
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν
συμφωνεί με την εκτίμηση του αρμοδίου ατόμου τότε το αρμόδιο άτομο απευθύνεται στον
κοινοποιημένο φορέα που εποπτεύει την αναγνωρισμένη εταιρεία του ο οποίος οφείλει να προβεί στον
έλεγχο και στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Ο κοινοποιημένος φορέα ως όργανο έλεγχου άρθρο
5 παρ.1 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης υποχρεούται εντός 5 ημερών να γνωματεύσει
τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει την οποία γνωμάτευση θα κοινοποιήσει στο αρμόδιο άτομο,
και στον ιδιοκτήτης, ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατέχει τον
εξοπλισμό υπό πίεση

5. Το αρμόδιο άτομο υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης των πυροσβεστήρων να
παραδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού της αναγνωρισμένης εταιρείας και το πιστοποιητικό του
αρμοδίου ατόμου στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που
κατέχει τον εξοπλισμό υπό πίεση

6. Το αρμόδιο άτομο πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:
(α) Βιβλίο – μητρώου των πυροσβεστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο
(β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των επιθεωρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω
στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης προς
την αναγνωρισμένη εταιρεία. Στο βιβλίο-ημερολόγιο θα αναγράφετε η ημερομηνία επιθεώρησης του
φορέα προς την συγκεκριμένη αναγνωρισμένη εταιρεία η ώρα άφιξης και αναχώρησης του επιθεωρητή,
πλήρη ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επιθεωρητή που διενέργησε τον έλεγχο, το είδος του έλεγχου
που πραγματοποιήθηκε καθώς και οι παρατηρήσεις η διορθωτικές ενέργειες που θα προκύψουν προς
την αναγνωρισμένη εταιρεία
από τον φορέα
πιστοποίησης που ανήκει η εκαστοτε αναγνωρισμένη εταιρεία, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία
κάθε πυροσβεστήρα, ο αριθμός σειράς, το είδος του πυροσβεστήρα, τα κιλά, το έτος κατασκευής, την
πίεση δοκιμής του, το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο
16 του ΕΝ -3 τον αριθμός της αδείας του φορέας πιστοποίησης , καθώς και πλήρη διεύθυνση του
κτιρίου που ανήκει ο εξοπλισμός
7. Το αρμόδιο άτομο ενημερώνει και υπογράφει το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής
Πυροπροστασίας

που έχουν εφοδιαστεί οι επιχειρήσεις σύμφωνα Με την Πυροσβεστική Διάταξη
12/2007 (Αρ. Φύλλου 545/18-04-2007)
8.Για την περίπτωση ατυχήματος,
Ενεργοποιείται μικτό κλιμάκιο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν ένας αρμόδιος υπάλληλος για εξοπλισμό
υπό πίεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα
εξοπλισμού υπό πίεση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένας επιθεωρητής από τους
αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου που θα ορίζει το Ε.Σ.Υ.Δ. και δυο εκπρόσωποι του επαγγελματικού
κλάδου ΄΄Η Πυροπροστασία΄΄
Το μικτό κλιμάκιο ελέγχου υποχρεούται να εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών την εν λόγω
πραγματογνωμοσύνη και τον σχετικό έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου
ενημερώνονται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους με αυτό, τους σχετιζόμενους με
τον εξοπλισμό υπό πίεση και από τον αρμόδιο άτομο που έχει προβεί στην συντήρηση του και
συντάσσεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιημένο όργανο ελέγχου
προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή
λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας που έχει προβεί στην συντήρηση του εξοπλισμού υπό πίεση
για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων
Η αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση
πραγματογνωμοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση του αρμοδίου ατόμου που έχει προβεί στην
συντήρηση του εξοπλισμού υπό πίεση την οποία υποβάλλει στην Υπηρεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του
ατυχήματος, αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών, και προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών,
στην επιβολή τυχόν προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης,
στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας. Τα έξοδα των ζημιών και της
επανάληψης του ελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος.
4. Ειδικός Εξοπλισμός (συνέχεια επί του άρθρου 5 Αριθ.618/43)
Για την λειτουργία της Αναγνωρισμένης Εταιρείας ο ελάχιστος απαιτούμενος απαραίτητος εξοπλισμός
είναι:
a) Γεμιστική μηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και διοξειδίου του άνθρακος, ανάλογα με τον
Κανονισμό της Αναγνωρισμένης Εταιρείας.
b) Αεροσυμπιεστής ανάλογης δυναμικότητας.
c) Αντιεκρηκτικό ενδοσκοπικό λαμπάκι για τον έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων.
d) Υδραυλική αντλία με διάταξη ξήρανσης φιαλών και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα με την
απαιτούμενη πίεση.(μόνο για τα κέντρα Εργαστηριακού έλεγχου)
e) Διάταξη πληρώσεως με προωθητικό αέριο
f) Αυτόματη(ες) ζυγαριά(ες) οι οποίες να καλύπτει όλο το εύρος ενδείξεων που απαιτούνται από τις
εργασίες της αναγνωρισμένης εταιρείας ευαισθησίας 20 gr μέχρι βάρους 20gr και ευαισθησίας 50gr
για μεγαλύτερα βάρη
g) Διάταξη Προστασίας Χειριστή εξοπλισμού
h) Δυναμοκλειδο για την μέτρηση της ροπής σύσφιξης του κλείστρου επί του σώματος
i) Μετρητής υγρασίας χώρου
j) Μηχανική η υδραυλική μέγγενη
Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙV, V και
VI της Αναγνωρισμένης Εταιρείας, δεν υποκαθιστούν τον έλεγχο της φιάλης του πυροσβεστήρα στα
Αναγνωρισμένα Κέντρα Εργαστηριακού Ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζει η ΥΑ 14165/1993.

Άρθρο 5 Αριθμ. 17230/671

Ο πίνακας ΙΙΙ.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 618/43/2005 κοινής υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από
ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής που είναι σημειωμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα .
Σε κάθε πυροσβεστήρα πρέπει να τοποθετηθεί ανεξίτηλη και ευανάγνωστη πινακίδα με τον αριθμό
σειράς κατασκευής του πυροσβεστήρα, τις διαδικασίες συντήρησης για τα επόμενα έτη, από τον
κατασκευαστή ή το συντηρητή του πυροσβεστήρα

Άρθρο 6 Αριθ.618/43
KΥΡΩΣΕΙΣ
Να προσδιοριστούν κυρώσεις για τους Αναγνωρισμένους Φορείς εποπτείας των Αναγνωρισμένων
Εταιρειών για ελλείπεις επιθεωρήσεις ή παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας αυτών.
α) Πλημμελή επιθεώρηση Αναγνωρισμένων Εταιρειών
β) Πλημμελή επιθεώρηση Αρμοδίων Ατόμων
γ) Πιστοποίηση Αρμοδίου Ατόμου χωρίς να πληροί της προϋποθέσεις της Νομοθεσίας
δ) Πιστοποίηση Αναγνωρισμένης Εταιρείας χωρίς να πληροί της προϋποθέσεις της Νομοθεσίας

Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά, διενεργεί συντήρηση ή αναγόμωση
πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται με απόφαση
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο, το οποίο
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσίων Εσόδων, μέχρι 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 Ευρώ.
Με όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή αποσύρεται από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο
προϊόν. Η απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας Αστυνομικής Αρχής.
Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης και περιέχει οποιονδήποτε
περιορισμό διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρα ή επιβάλλει την απόσυρσή του από την αγορά, πρέπει
να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο δυνατόν.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Περαιτέρω προτάσεις.
Έχοντας υπ’οψιν την οδηγία 97/23/ΕΚ η οποία ορίζει ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση και τα συγκροτήματα
μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και κατά περίπτωση των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών
εφόσον χρησιμοποιούνται κατά προορισμόν, είναι σωστά τοποθετημένοι και συντηρημένοι.
Η διάθεση και πώληση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνο από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν
κατάλληλη υποδομή για αποθήκευση και διαχείριση εξοπλισμού υπό πίεση.
1) Οποιοσδήποτε πωλεί καινούργιους πυροσβεστήρες η μεταπωλεί συντηρημένους η αναγομωμένους
πυροσβεστήρες με την έννοια παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αποκτήσει πιστοποιητικό
Αρμόδιου Ατομου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Θα
πρέπει να γνωρίζει τα στοιχειώδη για τις κατηγορίες των πυροσβεστήρων τους τρόπους
διαχείρισης, φύλαξης και μεταφοράς εξοπλισμού υπό πίεση, να μπορεί να ερμηνεύει τα
πιστοποιητικά που του προμηθεύει ο κατασκευαστής η εισαγωγέας να διατηρεί μητρώα όπως
προβλέπεται από την νομοθεσία και το πιο σημαντικό να γνωρίζει τον τύπο του πυροσβεστήρα που
θα πρέπει να προτείνει στον τελικό καταναλωτή για την χρήση που προορίζεται.
2) Κατασκευαστές η εισαγωγείς δεν δύναται να προμηθεύσουν έμπορο με πυροσβεστικό εξοπλισμό
υπό πίεση εάν πρώτα η προμηθεύτρια εταιρία δεν έχει παραλάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού
Αρμοδίου Ατόμου του εμπόρου που ζητά τον εξοπλισμό.
3) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία ελέγχει συντηρεί και αναγομώνει όλους τους φορητούς & τροχήλατους
πυροσβεστήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στα ΕΝ3 + ΕΝ1866), καθώς και τους αυτοδιεγειρόμενους
πυροσβεστήρες. Οι τύποι των πυροσβεστήρων προσδιορίζονται απο το Πιστοποιητικό Έγκρισης
Κανονισμού Λειτουργίας.

ανατροπή της Νομοθεσίας. 4) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία η οποία διαθέτει και πιστοποιημένο κέντρο εργαστηριακού ελέγχου
πυροσβεστήρων σε Αναγνωρισμένο Φορέα, ελέγχει, συντηρεί, αναγομώνει και διενεργεί υδροστατικές
δοκιμές σε όλους τους τύπους φορητών & τροχήλατων πυροσβεστήρων (όπως αυτοί αναφέρονται στα
ΕΝ3 + ΕΝ1866) καθώς και τους αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής
του Κανονισμού Κέντρου Επανελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1. Γενικά Στοιχεία
1.1 Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή.
1.2 Όνομα, Διεύθυνση και Τηλέφωνο του Εισαγωγέα
(στη περίπτωση εισαγόμενου πυροσβεστήρα).
1.3 Περιγραφή Πυροσβεστήρα.
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
2.1 Χρησιμοποιούμενο Πρότυπο.
2.2 Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Φιάλης, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/ΕΟΚ.
2.3 Κατάλογος εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα με τα κατασκευαστικά τους σχέδια.
2.4 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιού- μενου και κατασκευαστικού υλικού.
2.5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του πυροσβεστήρα (πίεση λειτουργίας, θερμοκρασιακά όρια
λειτουργίας κ.λ.π.).
2.6 Αναγραφόμενες ενδείξεις.
2.7 Οδηγίες λειτουργίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
1. Συνήθεις Έλεγχοι από τον Ιδιοκτήτη
Συνιστάται να διεξάγονται κατά διαστήματα τακτικοί έλεγχοι όλων των πυροσβεστήρων από τον
ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πυροσβεστήρας :
α) είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος
β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω.
γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας.
δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων.
ε)Το όργανο πίεσης του πυροσβεστήρα (μανόμετρο) είναι στα επιθυμητά επίπεδα πράσινη περιοχή
Η συχνότητα των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τριμηνιαία και κατά προτίμηση
πρέπει να είναι μηνιαία.
Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται πιο συχνά.
2. Συντήρηση από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία
2.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες ελέγχονται και συντηρούνται
κατάλληλα, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
2.2 Κάθε πυροσβεστήρας ή τμήμα αυτού θα θεωρείται μη ασφαλής ως προς τη χρήση εάν κατά την
άποψη του αρμόδιου ατόμου :
α) η φυσική του κατάσταση κρίνεται μη ικανοποιητική(παραμόρφωση, σοβαρές κακώσεις στο σώμα
κλπ)
β) θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί.(σκουριά, εμφανή αλλοίωση τμημάτων και εξαρτημάτων
αποκόλληση τμημάτων κλπ)
γ) η φυσική του κατάσταση του μπορεί να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του.
Για έναν πυροσβεστήρα, τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια
περιεχομένου ή πίεσης η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
2.3 Το αρμόδιο άτομο ελέγχει αν ο πυροσβεστήρας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

3. Πυρασφάλεια κατά τη Συντήρηση
3.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η συντήρηση καθώς και οι διαδικασίες αναγόμωσης
μπορεί να μειώσουν προσωρινά την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας.
Θα πρέπει επομένως να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
α) Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος μόνο αριθμός πυροσβεστήρων θα πρέπει να
απομακρυνθεί από μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών.
β) Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην περιοχή αναπληρωματικοί
πυροσβεστήρες.
γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης μπορεί να απαιτούνται αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας.

4. Προσωπική Ασφάλεια
4.1 Κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε φορητού πυροσβεστήρα, πρέπει :
α) Να μην παραμένει πίεση στο σώμα του πυροσβεστήρα ή σε κάποιο λάστιχο και/ή στόμιο της
συναρμολόγησης.
β) Η κεφαλή ή η βαλβίδα συναρμολόγησης να ξεβιδώνεται αργά έως ότου η παραμένουσα πίεση να
διαφύγει μέσω του συστήματος εξαερισμού.
4.2 Εάν υπάρχει ένδειξη ότι η παραμένουσα πίεση δεν έχει εξαχθεί, πρέπει να παρθούν τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Μία ξαφνική απελευθέρωση πίεσης μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση
τμημάτων ή περιεχομένων του πυροσβεστήρα. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων σύσφιξης
και προσωπικής προστασίας
4.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια αφαίρεσης των βαλβίδων των
πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων ή φιαλιδίων
προωθητικού αερίου σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.

5. Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

5.1 Ο ιδιοκτήτης φροντίζει να αναγομωθούν ή να αντικατασταθούν οι πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν
ολικώς ή μερικώς εκκενωθεί για κάποιο λόγο, ή ο έλεγχός τους έχει υποδείξει ότι είναι απαραίτητη η
αναγόμωση.
5.2 Πριν την αναγόμωση ο πυροσβεστήρας θα εκκενωθεί πλήρως και το κατασβεστικό μέσο θα
απορριφθεί.
5.3 Οι πυροσβεστήρες θα αναγομώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες που δίνονται από
τον κατασκευαστή τους και τις αντίστοιχες οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.
5.4 Στους πυροσβεστήρες που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αναγομωθεί, θα σημειώνεται ο μήνας και
το έτος αναγόμωσης.
5.5 Σε κάθε περίπτωση ετήσιου έλεγχου-συντήρησης περαιτέρω συντήρησης η εργαστηριακού έλεγχου
πυροσβεστήρα, θα τοποθετείται δακτύλιος στο λαιμό του πυροσβεστήρα για φορητούς πυροσβεστήρες
και τροχήλατους ενώ στους αυτοδιεγειρομενους πυροσβεστήρες ο δακτύλιος θα τοποθετείται στο
κλείστρο (Sprinkler) αυτού.
Για τους φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, ο δακτύλιος θα
τοποθετείται μόνο σε περίπτωση εργαστηριακού έλεγχου.
Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός)
ενιαίο κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η
περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο
να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το
σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο
κλπ)αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμιά περίπτωση
τη λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος
συντήρησης η αναγόμωσης η εργαστηριακού έλεγχου. Επίσης σε κάθε περίπτωση ετήσιου έλεγχου
- συντήρησης και αναγόμωσης φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, θα τοποθετείται
μικρή αυτοκόλλητη ανεξίτηλη ετικέτα στο υψηλότερο σημείο του σιφωνικού σωλήνα του
πυροσβεστήρα, η οποία θα είναι κατάλληλου χρωματισμού και θα αναγράφει το έτος
συντήρησης η αναγόμωσης του πυροσβεστήρα.


Ο χρωματισμός του δακτυλίου καθώς και της ετικέτας στον σιφωνικό σωλήνα, θα είναι ίδιος με αυτόν
της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005
(ΦΕΚ1218/Β/1.9.2005).
Οι Αναγνωρισμένοι Φορείς ως όργανα έλεγχου και εποπτείας των Αναγνωρισμένων Εταιρειών είναι
υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω καθώς επίσης και για την συμπαγή ποιότητα του
δακτυλίου.
Δίνεται η δυνατότητα κατά τους έλεγχους επιτήρησης του Φορέα στις Αναγνωρισμένες Εταιρείες να
συνοδεύεται από δύο η και περισσότερα μέλη του επαγγελματικού κλάδου «Πανελλήνια Ένωση η
“Πυροπροστασία”», με σκοπό την διαφάνεια και τον αμερόληπτο έλεγχο (εφόσον Φορέας Ελέγχου και
Αναγνωρισμένη Εταιρεία έχουν πελατειακή σχέση.)
Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που ελέγχεται η Αναγνωρισμένη Εταιρεία μέλους του Δ.Σ. του
επαγγελματικού κλάδου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το μέλος να υφίσταται ως συνοδός της
επιτροπής
6. Ετικέτα Ελέγχου
6.1. Τα στοιχεία του ελέγχου και της συντήρησης θα καταγράφονται σε μια ετικέτα η οποία δεν θα
καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή.
6.2. Στην ετικέτα θα παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:
α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο (θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και θα φέρει την
υπογραφή του Αρμοδίου Ατόμου)
β) ημερομηνία (έτος και μήνας) ελέγχου-συντήρησης ή αναγόμωσης η εργαστηριακού
έλεγχου
γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.
δ) έτος λήξης πυροσβεστήρα
ε) αριθμός άδειας λειτουργίας
στ) όνομα και διεύθυνση της αναγνωρισμένης εταιρείας.
ζ) αριθμός έγκρισης αναγνωρισμένης εταιρείας
η) αριθμός πιστοποιητικού αρμοδίου ατόμου
θ) έλεγχος ιδιοκτήτη ανά τρίμηνο
ι) τον αριθμό σειράς κατασκευής του πυροσβεστήρα από τον κατασκευαστή ή το
συντηρητή του πυροσβεστήρα.

Η αναγόμωση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης γίνετε κάθε πενταετία και η συντήρηση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης κάθε έτος

Η αναγόμωση πυροσβεστήρα  υψηλής πιέσης γίνεται στο δέκατο (10)  έτος  και η συντήρηση πυροσβεστήρων υψηλής πίεσης κάθε έτος

Σχετικά λινκ:

Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως  Δείτε εδώ
Πυροσβεστήρες διοξειδίου  Δείτε εδώ
τμήμα πυρασφάλειας  Δείτε εδώ
Αναγόμωση πυροσβεστήρων  Δείτε εδώ
συντήρηση πυροσβεστήρα  Δείτε εδώ